2007
 • Novoroèní ohòostroj ~ 1.1.2007
 • Marcialonga ~ 28.1.2007
 • Jeseníky ~ i se Sněžníkem, 16.-17.2.2007, foto také Jíra a Kája
 • Sezóna 2006 ~ powerpointová show, kterou sestavil Milan pro letošní výroèku. (59 MB, po rozbalení vše nechat pohromadì ve stejném adresáøi)
 • Spring Cup ~ 23.-25.3.2007 - podaøilo se ukoøistit sbírku fotozáznamù, zhotovenou jedním z úèastníkù... :)
 • Velikonoce na Zvùli ~ 6.-9.4.2007
 • VèP Michnovka ~ 14.4.2007
 • Pár kýèù ... vytvoøených zapadajícím sluncem (21.4.2007 u Úlibice..)
 • OM Kostelecká Lhota ~ 1.5.2007
 • Svatba Léòa & Tom ~ Orlické Záhoøí, 12.5.2007
 • OM štafet ~ Trutnov, 13.5.2007
 • ŽA Luštìnice, Jablonec n.N. ~ 19.,20.5.2007
 • ŽA sprint, Pohár štafet ~ Bystrc, Zbraslav, 26.,27.5.2007
 • MÈR na krátké trati ~ Horní Údolí u Zlatých Hor, 9.,10.6.2007 (pozor, "plná" verze, pøes 300 fotek)
 • ŽB Lazy u Mar. Lázní ~ 16.,17.6.2007
 • 10. OH Malá Lhota ~ 23.,24.6.2007
 • Francie 2007 ~ 5 jours de France a jižní Francií napøíè tam a zpìt (2. - 17.7.2007). Postupnì bude pøibývat i nìjaký nauènì-popisný komentáø, zatím konèí u druhého dne...
 • Svatba KaNo & Rado ~ Modrý dùl, 3. 8. 2007


 • Mistrovství svìta 2007 ~ Kyiv, Ukrajina, 22.-26. 8. 2007 (jen finálová série)
 • cesta tam
 • pohled do mìsta
 • zahájení
 • middle
 • klasická tra
 • štafety
 • prezentace MS 2008
 • sprint
 • cesta zpìt

 • Pohár štafet ~ Dubový Dvùr (SHK, LTU), 9. 9. 2007
 • Na Nedvìzí a pod skalou opodál ~ ..po závodì ŽB 15. 9. 2007
 • ŽB Dražejov ~ 16. 9. 2007
 • ŽA Ludvíkov ~ 15.-16. 9. 2007, nafotil Milan
 • MÈR na klasické trati ~ 22.-23. 9. 2007 (fotky z EOS400D pochází od Milana)
 • MÈR ve sprintu ~ 28. 9. 2007
 • MÈR štafet a klubù ~ 29.-30. 9. 2007
 • a ještì opavská MÈR Milanovým foákem
 • Novohradské hory ~ .. na kole, 12.-14. 10. 2007
 • Svatba Lenka + Máca ~ .. Náchod, 27. 10. 2007
 • Zakonèení sezóny ~ .. Zubøí, 10.-11. 11. 2007, vè. fotek Jéni K. (IMG_4xxx), Radka K. (PBxxx), Kubátových (taky PBxxx, ale jen pár) a Hanky J. (SVxxxx). A dìkuji Jéòovi ze zapùjèení objektivu pro celý veèer, když ty mé se zvenku nestihly vymlžit...
 • Tomas Bührer a Ake Jönsson ~ .. na semináøi trenérù, Èenkovice, 24. 11. 2007
 • Anketa OB ~ .. Prostìjov, 1. 12. 2007
 • Taka 2007 ~ .. Horní Malá Úpa, Snìžka,.., 15.-16. 12. 2007. Foto kade (img_13xx-14xx), Jéòa K. (img_47xx-48xx) a Milan (foto 120-220.jpg, skokani i nìco pøírody kolem)
 • Hockey match na Biøièce 2007 ~ .. 23.12.2007